Gasthuisplaats - Delft


ContactIdeeënbus

Delft Gasthuisplaats

Een verblijfsplek voor Delft(enaren)

Onze Visie

Doelstelling is te komen tot een harmonisch ingerichte plek met integratie van de laatste inzichten op het gebied van duurzaamheid. Samenspel van stedenbouwkundige uitgangspunten, zorgvuldige inpassing van opstallen met oog voor oriëntatie, looproutes, groen en openbare ruimten. Kortom: waarde toevoegen aan de plek en de stad, die ook na decennia intensief gebruik voelbaar is.

OTA is dienstverlener en probleemoplosser en géén ontwikkelaar of investeerder. Beide partners Hans Bakker (architect) en Sjoerd Tiemstra (civiel ingenieur) hebben meer dan 30 jaar ervaring in het ontwikkelen en realiseren van binnenstedelijke projecten inclusief overleg met de daarbij betrokkenen van dien. Wij zoeken de dialoog met belanghebbenden bij de plek om te komen tot voor allen aanvaardbare oplossingen voor de vele randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan. Voor de (her)ontwikkeling van de Gasthuisplaats is juist deze benadering doorslaggevend voor het behalen van resultaat.

Sinds december 2016 oriënteert OTA zich op de Gasthuisplaats en voert gesprekken met mensen die zich met de Gasthuisplaats hebben verbonden. Doel van de gesprekken is te komen tot een netwerk van bij de Gasthuisplaats betrokkenen die samen met OTA de Gasthuisplaats gaan ontwikkelen op een organische wijze. Daarbij zal via dat netwerk aan te trekken potentieel de mogelijkheid moeten worden geboden om in (collectief)particulier opdrachtgeverschap hun eigen projecten te realiseren.

OTA is bekend met de randvoorwaarden en beperkingen van de Gasthuisplaats, alsmede dat het grootste deel van de eigendommen bij de gemeente Delft berust. OTA wil de gemeente Delft overtuigen dat een innovatieve aanpak bij de ontwikkeling van de Gasthuisplaats noodzakelijk is. Daarboven zullen (1) parkeren, (2) archeologie en (3) het tijdsaspect géén invloed mogen hebben op de grondexploitatie. Wij zien belangstellend uit naar de gesprekken met de gemeente Delft om onze visie nader te duiden.

Herontwikkeling in het Centrum van Delft

Herontwikkeling tot woningen in groen verblijfsgebied

OTA wil de ontwikkeling van de Gasthuisplaats realiseren in een model waarin zij als onafhankelijke partij de regie en bewaking van het totale proces voert namens de gemeente Delft. Dat is in lijn met een Raadsbesluit dit aangaande. Daartoe zal OTA ook opdrachtnemer worden van meerdere partijen om dat doel te kunnen realiseren, onder meer: de Stichting Congregatie, Hotel Leeuwenbrug, mogelijk Stichting Behoud Synagoge Delft, een woningbouwvereniging/investeerder voor huurwoningen voor specifieke doelgroepen, (collectief)particuliere opdrachtgevers, naast de belangrijkste opdrachtgever: de gemeente Delft.

OTA wil, rekening houdend met bekende randvoorwaarden, beginnen met het creëren van draagvlak bij de binnenstadbewoners. Tevens willen we de cirkel van betrokkenen vergroten tot en met geïnteresseerde potentiële bewoners. Daarmee wordt bereikt dat er alleen wordt gerealiseerd wat gewenst is. De locatie leent zich uitermate voor het opdelen in deelprojecten die ieder voor zich in (collectief)particulier opdrachtgeverschap zijn te realiseren.

OTA zal via deze website haar plannen stap-voor-stap kenbaar maken en alle communicatie met betrokkenen zal via dit platform verlopen.

Afsluiting initiatief, mei 2019

Tweeëneenhalf jaar na de start van ons initiatief, moeten we vaststellen dat de gemeente Delft onvoldoende mee kan en wil denken om ons nu verder te steunen.

Initiatiefnemers Hans Bakker en Sjoerd Tiemstra, Wytze Patijn en Jos van de Lindeloof mét de projectgroep Gasthuisplaats kijken terug op een periode van intensief onderzoek en overleg waarvan de hoofdlijnen op deze website zijn terug te lezen. Dank voor ieders inbreng en ook voor de aandacht van de media, zie verder op deze website. De projectgroep Gasthuisplaats blijft bereikbaar via deze website en de initiatiefnemers wensen iedereen die in de toekomst meedenkt over de Gasthuisplaats veel succes en wijsheid.

Gasthuisplaats te Delft – Ideeënbus

Ideeënbus

Hier kunt u uw ideeën voor de herontwikkeling van de Gasthuisplaats indienen. Zoals (on)gewenste functies, faciliteiten verblijfsgebied, woning-categoriën, verhouding groen verblijfsgebied/bebouwd oppervlak, parkeerfunctie voor welke doelgroep, bouwhoogte, sfeer (beelden), enzovoorts.

Gasthuisplaats te Delft – Blijf op de hoogte

Delft Gasthuisplaats

Ik blijf graag op de hoogte en/of heb een mening

© OTA 2017 | Ontwikkelingscombinatie Tiemstra-Atrium BV | KvK 172.07.600 | Gasthuisplaats Delft | Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. De informatie (teksten, afbeeldingen, enzovoorts) mag niet zonder voorafgaande toestemming van OTA worden gebruikt. Aan informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.