Delft Gasthuisplaats – Discussiemiddag 2017

Delft Gasthuisplaats – Een verblijfsplek voor Delft(enaren)

Onze Visie

Op 6 juli 2017 werden in het Architectuurcafé 14 studentenontwerpen voor een publieke functie voor de Gasthuisplaats door de afdeling Architectuur van de TU Delft gepresenteerd en besproken.

In de aansluitende discussie, kwam de onwenselijkheid van grote gebouwen op die plek naar voren, naast nadrukkelijker de wens van op de schaal van de omgeving afgestemde functies bij een herontwikkeling van de Gasthuisplaats.

Iedereen was het er mee eens dat die historische plaats een bijzondere invulling zou moeten krijgen. De vraag is vooral wat en hoe, mede gezien de archeologische gecompliceerde situatie. De plannen van de studenten – hoe hemelbestormend ze soms ook waren – hebben het denken over de Gasthuisplaats een stimulans gegeven.

Afsluitend is toen door Delft Design voorgesteld een vervolgdiscussie te organiseren i.s.m. Delft Design rondom de vraag naar de gewenste functies voor de Gasthuisplaats.

Die discussie vond plaats in het Prinsenkwartier op maandagmiddag 11 september 2017

Leidraad voor de discussie was de tekst met 5 stellingen van de Stadsbouwmeester Wytze Patijn, die ook de discussie leidde. (link)

Aan de hand van die 5 stellingen (schuine tekst) heeft hij de ca 30 geïnteresseerde Delftenaren bevraagd naar hun meningen over denkbare functies op deze locatie.

Van de reacties vindt u hieronder een samenvatting en aansluitend een beknopt verslag.